Subscribe:

duminică, 19 octombrie 2008

Rugaciunea Inimii - Sf Simeon al Tesalonicului

"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă", este şi rugăciune şi făgăduinţă, şi mărturisire a credinţei, şi dătătoare a Duhului, şi aducătoare a dumenzeieştilor daruri, şi curăţire a inimii, şi alungarea demonilor, şi locuire în noi a lui Iisus Hristos, şi izvor al înţelesurilor duhovniceşti şi al gândurilor dumnezeieşti, şi izbăvire de păcate, şi tămăduire a trupului şi a sufletului, şi dătătoare a dumnezeieştii luminări, şi izvor al milei dumnezeieşti, şi răsplătitoare întru smerenie cu descoperiri ale tainelor dumnezeieşti şi singura mântuitoare căci aduce cu ea numele mântuitor al Dumnezeului nostru, singurul nume care trebuie chemat de noi, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Şi nu este altul în care să ne mântuim, după cum spune Apostolul. De aceea este şi rugăciune, căci prin ea cerem dumnezeiasca milă, şi făgăduinţă căci prin ea ne înfăţişăm pe noi înşine lui Hristos prin însăşi chemarea Lui. Încă şi mărturisire este, deoarece aceasta a mărturisit Petru, fiind fericit de Domnul; şi dătătoarea Duhului este fiindcă "nimeni nu poate numi Domn pe Iisus Hristos decât în Duhul Sfânt". Şi dătătoare a darurilor dumnezeieşti e, căci "pentru aceasta îţi voi da ţie, zice Hristos lui Petru, cheile împărăţiei cerurilor". Şi curăţirea inimii, căci Îl cheamă şi-L vede pe Dumnezeu care curăţeşte pe privitor. Şi izgonire a demonilor, căci în numele lui Iisus Hristos au fost alungaţi şi sunt hăituiţi toţi dracii. Şi locuire a lui Hristos, căci, prin pomenirea Lui, Hristos este în noi şi prin pomenirea-I se sălăşluieşte şi dă bucurie. "Adusu-mi-am aminte, zice, de Dumnezeu, şi m-am bucurat". Mai este şi izvor al înţelesurilor şi gândurilor duhovniceşti, fiindcă Hristos este comoara oricărei înţelepciuni şi cunoştinţe şi dă pe aceasta celor în care locuieşte. E şi izbăvire de păcate căci despre ea zice: "câte veţi dezlega vor fi dezlegate şi în cer", este şi tămăduire a sufletelor şi a trupurilor căci "în numele lui Iisus Hristos scoală-te şi umblă" zice, şi: "Enea, te vindecă Iisus Hristos". Este această rugăciune şi dătătoare a luminării dumnezeieşti căci Hristos este lumina cea adevărată şi harul şi strălucirea Lui le-o dăruieşte celor care Îl cheamă pe El. "Şi va fi, zice, lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi" şi: "cel ce Îmi urmează Mie, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii". Şi izvor al milei dumnezeieşti este, căci milă cerem, iar Domnul este milostiv şi se milostiveşte de toţi cei care-L cheamă, şi face degrabă dreptate celor care strigă către El. Este şi răsplătire cu descoperiri a tainelor dumnezeieşti către cei smeriţi căci lui Petru, pescarul, aceasta i s-a dat de la Tatăl cel ceresc prin descoperire. Şi Pavel a fost răpit în Hristos şi a auzit descoperiri, şi ea, rugăciunea, întotdeauna lucrează aceasta. E şi singura mântuitoare pentru că, în nimeni altul, zice Apostolul, nu este să ne mântuim noi. Iar acesta este Mântuitorul lumii Hristos. De aceea în ziua cea de pe urmă va mărturisi toată limba şi va lăuda cu voie şi fără de voie pe Domnul Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Rugăciunea aceasta este şi semn al credinţei noastre, că suntem şi ne chemăm creştini şi mărturie că de la Dumnezeu suntem. Căci orice duh care mărturiseşte că Domnul Iisus Hristos a venit în trup, este, zice, de la Dumnezeu, după cum am mai arătat. Iar tot cel ce nu mărturiseşte aceasta nu e de la Dumnezeu. Şi acesta este Antihristul, cel ce nu-L mărturiseşte pe Iisus Hristos. De aceea trebuie ca toţi credincioşii să mărturisească neîncetat acest nume, şi pentru proclamarea credinţei, şi pentru dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, de care nimeni nu ne va putea despărţi vreodată, şi pentru harul care vine din numele Lui şi pentru iertarea şi izbăvirea şi vindecarea, sfinţirea şi luminarea şi toate cele spre mântuire. Căci întru acest dumnezeiesc nume apostolii au săvârşit şi minuni şi au învăţat. Căci zice dumnezeiescul evanghelist "acestea s-au scris ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu" - iată credinţa. "Şi crezând, viaţă să aveţi întru numele Lui" - iată mântuirea şi viaţa.

0 comenteaza: