Subscribe:

duminică, 29 iunie 2008

Cuvinte de sihăstrie -Ale Marelui Vasilie

<

Vino, dar, o, tu, ostaşul lui Hristos, luând mici pilde din lucruri omeneşti. Adu-ţi aminte de cereştile bunătăţi, ai dinaintea ta viaţă fără de casă şi fără averi, fii slobod şi fii depărtat de toate gândurile lumeşti. Ia aminte să nu fii legat de vreo poftă muierească. Ia aminte să nu te lege vreo grijă a copiilor; şi fără putinţă este aceasta la ostaşii lui Hristos, că armele ostaşilor lui Hristos nu sunt trupeşti, ci sunt puternice întru Domnul. Nu te va birui fire muierească, nici nu te va sugruma, de vei vrea. Nu te face legat: fii slobod, că nu cere de la tine ca să laşi copii pe pământ, ci să aduci copii la cer. Nu cere de la tine ca să fii lipit cu nunţi trupeşti, ci ca să pofteşti nunţi duhovniceşti. Pofteşte pe Mirele cel ceresc, adică pe Hristos. Strică împotrivirile nevăzuţilor vrăjmaşi, adică ale dracilor. Bate-te cu începătoriile şi cu stăpâniile, gonindu-i pe ei departe, adică pe draci. Şi întâi depărtează pe draci de la sufletul tău, ca să nu aibă nici o moştenire, nici la dânsul, nici la tine, apoi depărtează-i de la cei ce scapă la tine, şi te pune a fi povăţuitor şi ostaş mai întâi înaintea tuturor ostaşilor care vor să fie păziţi cu cuvântul tău. Surpă gândurile care se împotrivesc credinţei lui Hristos, dă război cu cuvântul bunei credinţe împotriva gândului celui necredincios şi viclean. Că zice Apostolul Pavel: «Se cade să surpăm gândurile şi fieştece mândrie care vine cu împotrivire împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu». Şi foarte să fii îndrăzneţ la puterea Marelui Împărat Hristos, Cel ce înfricoşează şi biruieşte potrivnicii vrăjmaşi îndată ce se va arăta. Şi când va pofti să te faci bun prin primejdii, adică când va vrea să se lupte sihaştrii cu dracii, întru acest război, tu, care eşti monah, fă-te nebiruit la fieştece război al diavolului, cu bună gătire, şi fii cu inimă şi cu îndrăznire, ca să nu te surpe vreo primejdie. Şi fugi la alt pământ şi dintr-o mare la altă mare cu toată osârdia, că zice Domnul Hristos: «Când te vor goni dintr-o cetate, fugi într-alta». Şi când te vor chema la judecată să stai înaintea boierilor şi să suferi năvălirile lumii şi să vezi căutătura cea sălbatică a gâdei şi să auzi glasul lui cel înfricoşat şi să suferi sălbatica faţă a judecătorului, să vezi caznele cele rele şi să guşti muncile şi să te lupţi până la moarte, să nu te faci necredincios la toate acestea pentru tine, având înaintea ochilor tăi pe Domnul Hristos, Care a ajuns a le purta toate acestea pentru tine. Şi cunoscând că se cade să te apropii de acestea toate şi să le pătimeşti, pentru dragostea lui Hristos întru acest chip, când eşti gătit vei birui întru toate acestea, că urmezi unui împărat biruitor, care este Hristos, Care vrea să te faci Lui soţie întru această biruinţă. Că nu te biruiesc când mori, ci mai vârtos atunci ai biruit desăvârşit, când vei păzi adevărul nestrămutat întru tine, şi când vei purta îndrăzneala nemişcată şi neslăbită pentru Adevărul.

Şi de la moartea aceasta cu care vei muri pentru dragostea lui Hristos vei merge în viaţa cea veşnică. Şi din necinstea care o vei lua de la oameni vei merge la slava care este de la Însuşi Dumnezeu dăruită. Şi pentru scârbele şi muncile lumii vei merge în veşnicele odihne, întru care se află îngerii, ca să te aducă înaintea lui Hristos, şi te vei numi lângă Dânsul prieten, şi vei auzi lauda cea dorită: «Bine ţie, o, slugă bună şi credincioasă», viteazule ostaş al lui Hristos şi râvnitor al Stăpânului, următor al Împăratului; Eu îţi fac ţie răsplătire cu darurile mele, Eu să ascult cuvintele tale – că şi tu ai ascultat ale Mele – ce vei cere de la Mine mântuire fraţilor tăi care se află întru ispite şi dimpreună ucenicii sfintei dragoste». Şi vei lua răsplătirea tuturor bunătăţilor de la Împăratul, şi vei sălta întru dănţuiri veşnice, şi vei purta cunună între sfinţii îngeri, împărăţind peste zidire şi lângă Împăratul Hristos, şi te vei afla pururea în ceata fericirii. Şi aşa vei petrece de vei muri pentru dragostea lui Hristos. Iar de va să te lase după luptele acestea ca să te lupţi şi într-alte lupte de multe feluri şi să mântuieşti şi pe alţi mulţi de năvălirile şi bătăile cele nevăzute, se va face şi pe pământ slava şi cinstea ta mare, şi între prietenii tăi te vei face cinstit, aflându-te ajutor pururea şi rugător bun pentru dânşii. Alţii iarăşi te vor hrăni ca pe un ostaş bun al lui Hristos, alţii te vor cinsti ca pe un luptător viteaz, alţii te vor îmbrăţişa şi te vor primi cu toată bucuria, ca pe îngerul lui Dumnezeu, precum zice Apostolul Pavel, ca pe Domnul Iisus Hristos.>>

0 comenteaza: